Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky platné a účinné od 1. 5. 2019

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.grimax.cz

 

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.grimax.cz (dále jen „obchodní podmínky“) upravují pravidla pro nákup v internetovém obchodě www.grimax.cz.
 3. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu ust. § 2079 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
 4. Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: Grimax s.r.o.

Sídlo: Kratochvílova 2659, 41301 Roudnice nad Labem

IČ: 25038699, DIČ: CZ25038699

C 14112 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

e-mailová adresa: grimax@grimax.cz

tel.: +420 255 797 777

 

Otevírací doba provozoven:

Roudnice nad Labem

Hornická 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

po - čt: 9:00 - 17:00

pá: 9:00 - 15:00

 

Praha Černokostelecká:

Černokostelecká 2085/24, 100 00 Praha – Strašnice

po: 12:00 - 20:30

út - čt: 9:00 - 17:30
pá: 7:00 - 15:30

Bratislava:

Galvániho 15A, 1. poschodí

po - pá: po telefonické dohodě

     

 1. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v článku II. odst. 2 těchto obchodních podmínek, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 2. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v článku II. odst. 3 těchto obchodních podmínek, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).
 3. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s ust. § 1751 odst. 1 ObčZ nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v Českém jazyce. Kupní smlouvy lze uzavřít v Českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy
 2. Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.
 3. Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího – jiný subjekt, jak je definován v odstavci 3 tohoto článku, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 4. Kupující – jiný subjekt, je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 5. Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží (movité věci dodávané prodávajícím zákazníkům nebo vyráběné a dodávané prodávajícím zákazníkům) uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.grimax.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny k okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.
 6. Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. V těchto obchodních podmínek.
 7. Postup při uzavření kupní smlouvy je následující:

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

V případě, že kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem či jiným vhodným způsobem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu: grimax@grimax.cz, nebo na tel. č.: +420 255 797 777. Takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, když z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky anebo formou e-mailu.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, a to v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy dle platných právních předpisů ČR.

 1. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

 

 • Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví
 1. Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.
 2. Prodávající dodá zboží specifikované v objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží, která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
 3. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR nebo SR.
 4. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné dle těchto obchodních podmínek řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy v případě koupě zboží distančním způsobem
 2. Právo odstoupit od kupní smlouvy
  • Zákazník spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy mu to přiznává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, konkrétně jeho ust. § 1829, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou, bez udání důvodu. Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (písemným přípisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adrese grimax@grimax.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. Zákazník může pro tyto účely využít (není to však jeho povinností) formulář, jehož náležitosti jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem, v platném znění. Formulář je k dispozici zde.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje předat odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty provozovateli poštovních služeb) anebo jej i odeslat e-mailem na adresu grimax@grimax.cz.
 3. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy
  • Jestliže zákazník odstoupí od smlouvy dle tohoto článku, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy, všechny platby týkající se zboží, ohledně něhož zákazník odstupuje od smlouvy, které od něj obdržel. Předpokladem vrácení peněz je vrácení zboží zákazníkem. Peněžní prostředky budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však kupující-spotřebitel výslovně jinak), případně je možné vrátit peněžní prostředky též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Zákazník je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo jej osobně předat v sídle prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník bere na vědomí, že vrácené zboží musí být kompletní – nepoškozené, neotevřené a zaslané tak, aby přepravou nedošlo k jeh poškození. Je-li vrácené zboží poškozené porušením povinnosti zákazníka, je prodávající oprávněn vůči zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží, resp. snížení o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu, a započíst jej na vrácené částky. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.
  • Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník.
  • Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, který byl upraven podle přání zákazníka. Vchodové dveře Doorsy, interiérové dveře Vasco Doors, Porta, Verte, Boulit a Vegas a obložkové zárubně Vasco Doors, Porta, Verte, Boulit a Vegas jsou vyráběny kupujícímu na zakázku. V případě zboží vyrobeného na zakázku, nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. ve smyslu § 1837 písm. d) ObčZ.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. Platební podmínky
 2. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.
 3. Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné osobně při převzetí zboží od pracovníka přepravní společnosti, je-li zboží zasíláno na dobírku, nebo platební kartou.
 4. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystavena zálohová faktura - daňový doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. Platbu za dveře a obložky, vchodové dveře a další zboží vyráběné nebo jinak upravené na zakázku nebo dle přání zákazníka lze uskutečnit pouze předem bezhotovostním převodem nebo složením finanční hotovosti na prodejně na základě řádně vystavené zálohové faktury. Rozhodující pro stanovení dodací lhůty je datum připsání částky na účet prodávajícího.

 

 1. Termín dodání a doprava
 2. Zboží bude zákazníkovi dodáno v pracovní dny pouze v rámci České republiky a Slovenska v čase od 8:00–19:00 hod. Zákazník bude kontaktován spedicí a bude mu sdělen konkrétní čas dodání zboží.
 3. Zásilky jsou zasílány společností – Raben, Toptrans nebo Geis, případně i jinou dopravou dle váhy zboží.

Dodací lhůta pro zboží se pohybuje od 2 do 16 týdnů podle výrobce (dodavatele) zboží, kdy při objednání je zákazník seznámen s konkrétním termínem dodání.

 1. Cena za dopravu se odvíjí od celkové váhy zakázky a je stanovena v konfigurátoru při objednávce.
 2. Veškeré dodací termíny jsou informativní a mohou se lišit o 7-10 dní s ohledem na výběr konkrétního druhu dopravy. Termíny dle odst. 2 tohoto článku platí pouze u osobního odběru ve výdejní skladu společnosti Grimax s.r.o., Terezínská 1359, Roudnice nad Labem, 413 01, případně v kamenné provozovně společnosti.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit přepravce podle charakteru odesílaného zboží.
 4. Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě. O poškození zásilky při přepravě informuje kupující prodávajícího bez zbytečného odkladu. Toto hlášení o poškození prodávajícímu se doporučuje provést písemně prostřednictvím emailu. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Pokud takto neučiní, reklamace na chybějící balík/y nebude uznána.
 5. Dopravné u zásilek je stanovené viz cena uvedená vždy v objednávce dle váhy zboží. při objednávce nad 20.000,– Kč je dopravné zdarma s výjimkou sekčních garážových vrat. Dopravné za garážová vrata je stanovené ve výši 850,- Kč bez DPH.

Prodávající upozorňuje, že ceny dopravného se mohou měnit v závislosti na změnách cen dopravců.

 1. Pokud je zásilka doručována přepravcem, je zákazník touto společností předem kontaktován. Pokud zákazník není při doručování zásilky zastižen, je mu v místě doručení zanecháno oznámení, na jehož základě je zákazník povinen společnost přepravy kontaktovat a sjednat s ní čas dodání. Termín dodání zboží je zachován i tehdy, pokud je pokus o doručení zásilky, při němž nebyl zákazník zastižen, učiněn před uplynutím termínu dodání zboží.
 2. Zákazník je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží od přepravce nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. V případě expedice zboží zákazníkovi bude zákazníkovi následně zaslána faktura s výší dopravného. Výše uvedené neplatí, pokud zákazník před oznámením prodávajícího nebo přepravní společnost o expedici zakoupeného zboží písemně nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy podle postupu dle článku IV. těchto obchodních podmínek.

 

 • Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Tato práva z odpovědnosti za vady musí zákazník uplatnit u prodávajícího v záruční době dle odst. 8 tohoto článku obchodních podmínek, jinak mu práva z odpovědnosti za vady prodaného zboží zanikají.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 3. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.
 5. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.
 7. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.
 8. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Kupující-jiný subjekt je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době šesti měsíců od převzetí.

 1. Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující: výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy, přičemž v takovém případě má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího. Při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
 2. Ve věcech jakosti při převzetí zboží a práv z vadného plnění odkazuje prodávající dále na Reklamační řád pro kupujícího–spotřebitele, který je dostupný na zde, a který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce:

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Správce osobních údajů:

GRIMAX s.r.o, IČ 250 386 99, se sídlem Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem (dále jen: „správce“), jakožto provozovatel internetových stránek www.grimax.cz, včetně internetového obchodu na www.grimax.cz, („internetové stránky"), uchovává a zpracovává osobní údaje fyzických osob, návštěvníků internetových stránek a zákazníků internetového obchodu v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Kontaktní údaje správce:

Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem, +420 255 797 777, grimax@grimax.cz

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům:

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, tedy zejména Vaše jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresu, případně firmu, identifikační číslo, a dále telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v rozsahu, ve kterém je to nezbytné z těchto zákonných důvodů:

 1. pro plnění kupní nebo jiné smlouvy s Vámi, to znamená zejména ke splnění objednávky, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 2. dále osobní údaje zpracováváme tam, kde nám to ukládá závazný právní předpis, např. v souvislosti s povinností úschovy účetních záznamů, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 3. V rámci tzv. oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR můžeme Vaše osobní údaje využít například pro účely prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, vymáhání práv z kupní smlouvy a pro účely správy uživatelského účtu a provozování informačního systému internetového obchodu.
 4. Pouze s Vaším výslovným souhlasem zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, jmenovitě k zasílání aktuální nabídky zboží, newsletteru nebo jiných obchodních sdělení o našich produktech podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 1. Doba uchovávání údajů:
 2. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tedy po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu
 3. případně po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce):

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 3. zajišťující marketingové služby nebo účetní služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 1. Vaše práva:

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména tato práva:

 1. Právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na přenositelnost údajů. Máte právo se nás dotázat, jaké osobní údaje konkrétně o Vás shromažďujeme. Na takový dotaz Vám bezplatně vydáme kopii všech údajů v elektronické formě, pokud nežádáte o jiný způsob. Některé osobní údaje máte navíc právo získat elektronicky ve strojově čitelném formátu, tj. takovém, který umožňuje fulltextové vyhledávání.
 2. Právo na opravu a doplnění neúplných osobních údajů. Na Vaši žádost provedeme opravu/doplnění Vašich osobních údajů.
 3. Právo na výmaz, resp. právo být zapomenut. Jsme povinni zlikvidovat osobní údaje zejména, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jsou zpracovávány na základě souhlasu a souhlas je odvolán a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, pokud vyjde najevo, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, případně pokud nám povinnost osobní údaje vymazat stanovuje právní předpis.
 4. Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, webové stránky: uoou.cz.
 5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu, tedy zjednodušeně řečeno v případech, kdy zpracování údajů není nezbytné ani pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, ani nám ho neukládá zákon. Pokud námitku vyhodnotíme jako důvodnou, Vaše osobní údaje vymažeme, resp. anonymizujeme.
 6. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat, např. prostřednictvím emailové adresy:grimax@grimax.cz.

 

 1. Zpracování osobních údajů a podmínky zabezpečení osobních údajů:

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k zajištění k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména 256bitové šifrování, antivirový program a použití hesel, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. Závěrečná ustanovení:

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Dnem zveřejnění obchodních podmínek se ruší platnost a účinnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).
 4. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.
 5. Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
 6. Zákazník na sebe uzavřením kupní smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2. ObčZ.

 

V Praze dne 1. 5. 2019

Naše kamenné prodejny

mapa

Poraďte se s námi

máte dotaz?
Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.